วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 58 บริษัทฯหยุดทำการ 1 วัน แต่ระบบ Gold Online เปิด-ปิดปกติ(ตีสอง)

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช หรือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย และเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต และ ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ จะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันปิยมหาราชของทุกๆปี

ดังนั้นทางบริษัทฯขอหยุดทำการ 1 วัน   แต่ระบบ Gold Online เปิด-ปิดปกติ (ตีสอง) ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ