เรื่อง การปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยผิดนัดชำระราคาทองคำแท่งหรือการส่งมอบทองคำแท่งจากลูกค้า

 

ประกาศ 

 

บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าของบริษัทฯทราบโดนทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทฯจะปรับการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระราคาทองคำแท่งหรือการส่งมอบทองคำแท่งจากลูกค้าจากเดิม

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าราคาทองคำแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงสั่งซื้อ/สั่งขายทองคำแท่งบริษัท”

ปรับเปลี่ยนเป็น “อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเรียกเก็บในอัตราจำนวน 5 บาท ต่อมูลค่าทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาททองคำต่อวัน 

นับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระราคาทองคำแท่งหรือส่งมอบทองคำแท่งจนเสร็จสิ้น ตามจำนวนทองคำแท่งที่ลูกค้าได้ตกลงสั่งซื้อ/สั่งขายทองคำแท่งกับบริษัทฯในแต่ละครั้ง”

 

จึงขอเรียนแจ้งกับลูกค้าของทางบริษัทฯ เพื่อทราบและตกลงตามประกาศ