การส่งหลักฐานการโอนเงิน

ทางบริษัทฯขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการส่งหลักฐานโอนเงินมายังบริษัทฯว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รบกวนลูกค้าทุกท่านส่งหลักฐานการโอนเงินได้ 3 ช่องทางคือ

1. ทางโทรสาร หมายเลข 02-2222612

2. ทาง email : online@tdcgold.com

3. ทาง cyber banking ที่ท่านทำธุรกรรม

ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการโอนเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์

สำหรับการส่งหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นภาพถ่าย  ทางบริษัทฯถือว่าไม่เป็นหลักฐานการยืนยันและไม่มีผลใดๆ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก